Aug 8, 2008

എട്ടിന്‍റെ വിസ്മയം !!!!!!!!
ഇന്നു 2008 എട്ടാം മാസം എട്ടാം തീയതി . അതായത് 08-08-08 . പറയുമ്പോള്‍ തന്നെ ഒരു രസമുണ്ട് - ല്ലേ!! ഈ ദിനം ഏവരും കണ്ണും നട്ട്കാത്തിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകള്‍ കുറെയായി. പലരും ഇന്നത്തേക്കായി എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓര്‍മയിലെന്നും സൂക്ഷിക്കാന്‍ പറ്റിയ ഒരു ദിനം.... അപ്പോള്‍ അതിന് മോടി കൂട്ടാന്‍ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു നിമിഷത്തെക്കൂടി കൂട്ടുപിടിച്ചാലോ????? ഇന്നു വൈകിട്ട് എട്ടു മണി എട്ടു മിനിറ്റ് എട്ടു സെക്കന്‍റ് ആകുമ്പോള്‍ ഏവരും ആകാംക്ഷാപൂര്‍വ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിസ്മയത്തിനും തിരി തെളിയും. അതെ ഒളിംപിക്സ് എണ്ണ മഹാമേളക്ക്....
വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് പോലെ നല്ലൊരു ദിവസം ഉടനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന മട്ടിലാണ് പാശ്ചാത്യര്‍. യൂറോപിലെ മിക്ക രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫിസുകളിലും വധൂവരന്മാരുടെ തിരക്കാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടറില്‍ മൂന്ന് എട്ടുകള്‍ സ്വാഭാവികമായി ഒന്നിക്കുന്ന യാദൃച്ഛികതയാണ് ഈ തീയതിയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. നാല് എട്ടുകളുള്ള മോതിരമാണ് വധൂവരന്മാര്‍ സ്പെഷ്യലായി അണിയുന്നതും.
ഫാഷന്‍ ലോകവും വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ്‌ ഇന്ന്. ഇന്ന് ഒരു ദിവസം മാത്രം അണിയാനായി സ്പെഷ്യല്‍ 'എയ്റ്റ് ഓര്‍ണമെന്‍റസ് ഏവരും കൈക്കലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ബ്രേസ്ലറ്റ് , നെക്ക് ചെയിന്‍, കമ്മല്‍, മോതിരം എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു സെറ്റ് 'എട്ട്' പെട്ടിക്ക് വില 180 രൂപ മാത്രമാണ്. വൈറ്റ് മെറ്റലിലാണ് എട്ടിന്‍റെ വിസ്മയങ്ങള്‍ . പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും ഉണ്ട് എട്ടിന്‍റെ വിസ്മയങ്ങള്‍.... Now let's wait for September 9th on next year. ie., 09.09.09

Aug 4, 2008

Congress Moves To Ban In-Flight Cell Phone Calls

A U.S. House of Representatives committee advanced a bill to prohibit passengers from making mobile phone calls during flights. The House Transportation and Infrastructure Committee passed Thursday the Halting Airplane Noise to Give Us Peace (Hang Up) Act, which would ban voice communication during scheduled flights. The Hang Up Act now moves to the full House of Representatives. The Federal Aviation Administration already bans cell phone calls during flights, and the Hang Up Act would make that ban permanent. The ban would have certain exemptions for members of the flight crew as well as law enforcement officers. Additionally, passengers would still be able to access in-flight Wi-Fi, as well as send text messages and e-mails as those services become available. "With airline customer satisfaction at an all-time low, this is not the time to consider making airplane travel even more torturous," Rep. Peter DeFazio, who introduced the legislation, said in a statement. "Polls show the public overwhelmingly doesn't want to be subjected to people talking on their cell phones on increasingly overpacked airplanes." A poll sponsored by the Association of Flight Attendants-CWA found that 63% of respondents were against the use of cell phones during flights, and some flight attendants say in-flight calls can pose a safety risk. As the lone dissenting voice, Rep. John Mica, said there are many things that can be annoying on a flight, but that doesn't mean they should be banned. "You are trying to legislate courtesy, folks, and that just doesn't work," Mica said during the hearing. If the bill passed, it may cause some confusion for international travelers, as the European Union is already creating a framework that will allow passengers to make calls, send text messages, and use e-mail on their mobile phones.

Aug 3, 2008

'Exercise pill' burns fat -- if you're a mouse

Here's a couch potato's dream: What if a drug could help you gain some of the benefits of exercise without working up a sweat?
Scientists reported Thursday that there is such a drug -- if you happen to be a mouse. Sedentary mice that took the drug for four weeks burned more calories and had less fat than untreated mice. And when tested on a treadmill, they could run about 44 percent farther and 23 percent longer than untreated mice. Just how well those results might translate to people is an open question. But, researchers say, such a drug might help treat obesity, diabetes and people with medical conditions that keep them from exercising. "We have exercise in a pill," said Ron Evans, an author of the study. "With no exercise, you can take a drug and chemically mimic it." Evans, of the Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, California, and the Howard Hughes Medical Institute, reports the work with colleagues in a paper published online Thursday by the journal Cell.

Aug 2, 2008

"Death the Chilling Fascinator"

Loneliness, the most forbidden gift
Always offered, Wished to reject every time
Life laughed at me, several times
Failed on many occasions to survive
Searched for a shoulder to cry
Prayed for someone to come
to wipe off the tears
to flowerish the garden
to gift a relieving touch
to fill the days with care of happiness
to pull me out from haunting memories
Asked Myself "Whom do you most?"
The answer should have to be "Life"
But i could hear clearly the weeping
"Death-the chillness of eternity"
many times fascinated by its offerings
tempted to have his hands round me
to enjoy his cool breath touching down my neck
Yea i have started loving his freedom
And peace when in his traps
to forget all sorrows
to forget all pains
to run away from all responsibilities
"Responsibilities!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Duties!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
The things which pulled me back to break up our love.
I can't see tears running down the cheeks "because" of me
But always loved to have tears "for" me in everyone
I love you all
Wanted to be loved by all
Always here to sacrifice for all
Care little for my happiness
Hardly love myself
And
Will be the happiest person
if i can bring cheers to you
Don't make my ex-lover yours please..........................